Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Dariusz Szubielski Kancelaria Komornicza nr XIII w Olsztynie

Komornik Sądowy Dariusz Szubielski jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Jako organ władzy publicznej wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Istotnym elementem w pracy Komornika Sądowego Dariusza Szubielskiego jest bezpośredni kontakt ze stronami postępowania i praca w terenie.

olsztyn komornik

Dla zapewnienia sprawności i szybkości prowadzonych postępowań Kancelaria Komornika korzysta z niżej wymienionych udogodnień i wyspecjalizowanych systemów informatycznych:

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych w celu wyszukiwania ksiąg wieczystych dłużnika po jego danych osobowych;

CEPIK 2.0.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w zakresie ustalenia danych pojazdów dłużnika;

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej z dostępem on-line do danych niejawnych dla sprawnej weryfikacji danych dłużnika;

e-KRK

e-Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości dla ustalenia czy dłużnik przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

EPU

elektroniczny system sądowy e-Sąd umożliwia obsługę wniosków egzekucyjnych składanych w formie elektronicznej;

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla zapewnienia prawidłowego kontaktu z jednostkami administracji publicznej;

EUKW

w przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości dłużnika zajęcia nieruchomości dokonywane są niezwłocznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

EWID

dostęp do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

Komornik SQL-EAE

system operacyjny kancelarii.

Moduł KRS Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG

w przedmiocie składania zapytań do Rejestru Zastawów i wniosków do sądu rejestrowego

OGNIVO

w zakresie poszukiwania rachunków bankowych dłużników i obsługi zajęć. Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń w celu elektronicznego przesyłania wniosków do ZUS – EKS w celu uzyskania informacji o płatnikach składek.

REGON

wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej.

“Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni”

Cyceron, mówca, filozof, pisarz i polityk rzymski

Numer rachunku bankowego:

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas S.A. 82 1600 1462 1891 3508 1000 0004
względnie bezpośrednio w kancelarii komornika

Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podać sygnaturę sprawy, która wskazana jest w każdym piśmie komornika oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy strony postępowania.